Ewangelia św. Marka

Autor tekstu - Piotr Kubic | Data publikacji - piątek, 29 września 2017 | Obszar - na Północ

(powrót do prostoty)

Ewangelia św. Marka

Zaczęliśmy w zborze czytać Ewangelię wg św. Marka. Tym razem zauważyliśmy niezwykłą konsekwencję, z jaką pisze autor. Tekst jest tworzony przez świadomego pisarza, który konstruuje historię tak, by przedstawić ściśle określoną wizję, kontekst, treść. Święty Marek jest przy tym niezwykle skrótowy. Pomija pewne szczegóły ale i całe wydarzenia po to jednak, by myśl, którą chce opowiedzieć, ukazała się ze zdwojoną siłą.

Czekający Chrystus (2)

Autor tekstu - Stanisław Kubic | Data publikacji - piątek, 14 lipca 2017 | Obszar - na Północ

Czekający Chrystus (2)

Kontynuacja tekstu: Czekający Chrystus (1)

Dwie chwały

Aby proces naprawy moralnego upadku ludzi przebiegał jak najłagodniej, ale aby jednocześnie konsekwentnie prowadził do usunięcia z ich uczuć wszystkich złych pożądliwości będących przyczyną większości cierpień (część cierpień tworzą warunki życia w ziemi wygnania), naprawą tą będzie kierował Chrystus (1 Kor 15:25), przychodząc na ziemię „w swej chwale” (Mt 25:31). Objawioną chwałą Chrystusa jest dotychczasowy dorobek przyszłego Króla w dziele ratowania ludzi z ich upadku. Na dorobek ten składają się dwie różne ofiary: ofiara doskonałego człowieka, który zgodził się żyć pomiędzy złymi ludźmi, oraz ofiara Jego śmierci.

Czekający Chrystus (1)

Autor tekstu - Stanisław Kubic | Data publikacji - piątek, 30 czerwca 2017 | Obszar - na Północ

Czekający Chrystus (1)

W moich tekstach zamieszczanych na ePatmos miałem zamiar opisać zadania współczesnej służby dla Boga oraz oczekiwanie Boga na dzieło, jakie muszą stworzyć na ziemi ludzie, by mogło przyjść dla niej Królestwo Boże. Korespondencja, która do mnie dotarła, uświadomiła mi moją nieumiejętność, z jaką przedstawiłem poleconą przez Boga pracę sług, bowiem na wstępie należało wskazać na jakąś wyraźną naukę Biblii, choćby w bardzo ogólnym zarysie, informującą o zadaniach, jakie mają do wykonania współcześni słudzy Boga.

Przeciwko duchowym złościom na wysokościach

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 16 czerwca 2017 | Obszar - na Północ

Przeciwko duchowym złościom na wysokościach

Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, (...) weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.List do Efezjan 6:13-17

Gdy spojrzymy czasami w górę, to wydaje się, że nasze niebo nie jest mniej niebieskie niż dawniej, a gdy pogoda dopisze, to i gwiazd w nocy lśni na nim całkiem sporo. Wystarczy jednak posłuchać pierwszych lepszych wiadomości, przejrzeć tytuły prasowe, by zaraz dowiedzieć się o zapyleniu w miastach, o zanieczyszczonym powietrzu w Chinach, o nadmiarze dwutlenku węgla i metanu w atmosferze, a nawet o tym, że wcześniej czy później z tego pięknego nieba spadnie na nas jakaś zabłąkana asteroida. Gwiazd podobno też gołym okiem widzimy coraz mniej, bo sztucznego światła na ziemi mamy za dużo.

Warianty tekstowe Nowego Testamentu

Autor tekstu - Beniamin Pogoda | Data publikacji - piątek, 09 czerwca 2017 | Obszar - na Północ

Warianty tekstowe Nowego Testamentu

Dziś na warsztacie fragment z Ewangelii Św. Jana, r. 1:18. „Jednorodzony Syn” jak podaje Biblia Gdańska, czy też „Jednorodzony Bóg”, jak czytamy we współczesnych przekładach. 

W tekstach greckich – daleko posunięta rozbieżność. Dwa najstarsze pergaminowe kodeksy, tzw. uncjalne (nazwa od wielkich liter alfabetu greckiego, którymi je spisano), mianowicie: Kodeks Synajski oraz równie dawny Kodeks Watykański (oba z IV stulecia po Chrystusie) mają: „Jednorodzony Bóg”.

Pomoc Boga (3)

Autor tekstu - Stanisław Kubic | Data publikacji - piątek, 09 czerwca 2017 | Obszar - na Północ

Pomoc Boga (3)

Kontynuacja tekstu: Pomoc Boga (2)

Druga prośba

Prośby Izraelitów powodowane trudnością chwili, otwierały Bogu drogę do rozpoczęcia realizacji pomocy dla całej ludzkości. Bo prosiło o ratunek i pomoc potomstwo Abrahama, przez które według obietnicy Boga złożonej Abrahamowi, będą otrzymywać błogosławieństwa wszystkie narody. Wyrywał ich zatem Bóg z niewoli Egipskiej nie tylko dla ulżenia ich losu, ale również dla usunięcia w przyszłości z serc Egipcjan nieprawości, która czyniła ich ciemięzcami.

Pomoc Boga (2)

Autor tekstu - Stanisław Kubic | Data publikacji - piątek, 02 czerwca 2017 | Obszar - na Północ

Pomoc Boga (2)

Kontynuacja tekstu: Pomoc Boga (1)

Adam w chwili, kiedy otrzymał polecenie napełnienia ziemi swym potomstwem (Rdz 1:28), jeszcze nic nie wiedział o trudnościach, jakie miały wystąpić w układaniu pokojowych relacji pomiędzy jednostkami tworzącymi ludzką społeczność. Jego potomstwo rychło ich doświadczyło, ale dopiero Abraham, żyjąc w Ur, uświadomił sobie, że człowiek jest bezsilny w swych dążeniach do zbudowania społecznego pokoju na ziemi oraz że niezbędna jest pomoc Boga, by ludzie mogli nauczyć się zgodnie żyć ze sobą nawzajem. Dlatego Abraham zapragnął „miasta, którego architektem i budowniczym będzie Bóg”. Tym pragnieniem otworzył Bogu drogę do ludzi, drogę, której celem była pomoc w ułożeniu im zgodnej egzystencji na ziemi. Podobnie wcześniej Noe swym sprzeciwem wobec otaczającego go zła umożliwił Bogu okazanie mu pomocy w przeniesieniu istnienia człowieka na ziemi przez zagładę potopu. Bowiem Bóg, dając człowiekowi wolną wolę, ograniczył siebie, swą wszechmoc w kierowniczym inicjowaniu właściwego postępowania ludzi.

Pomoc Boga (1)

Autor tekstu - Stanisław Kubic | Data publikacji - piątek, 19 maja 2017 | Obszar - na Północ

Pomoc Boga (1)

W krótszym z dwóch opisów dzieła stworzenia człowieka czytamy, że zostaliśmy – my, ludzie na ziemi, po fizycznym stworzeniu nas, uznani przez Boga za zdolnych do samodzielnego zapełnienia sobą ziemi, zapełnienia na wieczność. Oznacza to, że Bóg, stwarzając człowieka, umieścił w nim taką wielkość i zdolność rozsądku i uczuć, aby mógł samodzielnie żyć na ziemi w pokoju z bliźnimi przez wieczność.

Wokół przemiany Izraela

Autor tekstu - Piotr Kubic | Data publikacji - piątek, 12 maja 2017 | Obszar - na Północ

Opowiedzieć proroctwo: Izajasza 29 rozdział

Wokół przemiany Izraela

Przypominam, że w cyklu związanym z proroctwami chodzi o pokazanie, że proroctwa to ciekawe opowieści. Przedstawiam tu treść, nie przechodząc do skomplikowanej interpretacji i symboliki. Proroctwa to piękne fragmenty tekstu, nawet jeśli czyta się je bardzo prosto.

29 rozdział Proroctwa Izajasza intryguje mnie od dawna. Opisuje on moment, w którym dokonuje się przemiana w Izraelu. Jak się to stanie – to pytanie, które zadają sobie badacze Biblii od setek lat. Rozdział ten daje ogólne pojęcie na ten temat, ale oczywiście nie wyjaśnia wszystkiego.

Nowy zaczyn

Autor tekstu - Stanisław Kubic | Data publikacji - piątek, 05 maja 2017 | Obszar - na Północ

Nowy zaczyn

Polecenie apostoła nakazujące zborowi w Koryncie wyrzucenie starego kwasu, aby nie popsuć nowego zaczynu, nowego ciasta jakim mają się stać (wszak na drodze do stania się nim już osiągnęli przaśność) – 1 Kor 5:7, trafiło do ludzi dobrze znających dwuetapowy proces powstawania z mąki chleba – wcześniejsze przygotowanie zaczynu, aby dodać go do tworzonego ciasta, z którego będzie upieczony chleb. Polecenie apostoła mówi o pierwszym etapie, a przypowieść Jezusa o kobiecie dodającej do mąki zaczyn – Mt 13:33, o drugim.

Przaśniki szczerości i prawdy

Autor tekstu - Stanisław Kubic | Data publikacji - piątek, 28 kwietnia 2017 | Obszar - na Północ

Przaśniki szczerości i prawdy

Aby w zwięzłych i jak najprostszych słowach przekazać słuchaczom obszerne i skomplikowane nauki prorocze i moralne, Jezus posługiwał się przypowieściami, w których na osnowie wydarzeń z codziennego życia słuchaczy, zazwyczaj wydarzeń przeżywanych przez nich głęboko uczuciami, wplatał wątek swych nauk. Wtedy część wiedzy jaką chciał przekazać już tkwiła w świadomości słuchaczy, drugą częścią był wątek słów Jezusa, tworzący z osnową całość. Dziś przy odczytywaniu tych nauk musimy skupić się zarówno na osnowie, jak i na wątku, z uwzględnieniem kolejności; najpierw dobrze zrozumieć osnowę, później odczytać naukę Jezusa z dodanego do osnowy wątku jego nauk.

Efektywność cierpienia Jezusa

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 14 kwietnia 2017 | Obszar - na Północ

Efektywność cierpienia Jezusa

Wielki Piątek. Chrześcijanie wspominają mękę Chrystusa na krzyżu. Może należałoby w takim momencie zamilknąć, nie teoretyzować, współczuć tylko. Z doświadczenia jednak wiadomo, że racjonalne podejście pomaga zmniejszyć dolegliwość psychicznego cierpienia. Jezusowi nie możemy już ulżyć. On z nieba z dumą może patrzeć na sukces Golgoty. Ale nam, stojącym jeszcze pod krzyżem, spoglądającym na Jego cierpienie z oddali, oniemiałym z przerażenia, potrzebne jest uzasadnienie, byśmy do współczucia umieli dołączyć właściwą, rozumną wdzięczność.

Przaśniki szczerości i prawdy

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 07 kwietnia 2017 | Obszar - na Północ

Przaśniki szczerości i prawdy

Za kilka dni Pascha. Jednym z ważnych przykazań paschalnych było wyczyszczenie kwasu. Należało go wyszukać, zgromadzić i spalić przed południem 14 dnia miesiąca Nisan. Nie chodziło o ocet czy cytrynę, ale wyłącznie o zaczyn chlebowy. Zakwas to bakterie, które w połączeniu z cukrem i wodą wywołują fermentację. W jej rezultacie powstaje alkohol i dwutlenek węgla. Gaz uchwycony w kleistej, glutenowej substancji powoduje wyrastanie ciasta. Bakterii nie da się usunąć. Są wszędzie – w powietrzu, w wodzie dodawanej do mąki i w samej mące. W jaki sposób można było zatem wyczyścić i usunąć kwas? Należało usunąć z domów wszystko, co zawierało mąkę lub ziarna i wodę.

Opowiedzieć proroctwo II

Autor tekstu - Piotr Kubic | Data publikacji - piątek, 17 marca 2017 | Obszar - na Północ

Izajasz 60 rozdział

Opowiedzieć proroctwo II

Opis i akcja tego rozdziału jest jak scenariusz filmowy. Wyobraźmy sobie szeroki plan – jesteśmy na wysokiej górze i patrzymy na krajobraz. Co widać? Okolica, cała Ziemia, pogrążona jest w mroku. Lecz w pewnym momencie pojawia się gdzieś silne światło, z góry. To Bóg objawia się nad Izraelem! W jednej chwili powstaje ogromny kontrast między światłem i ciemnością, która okrywa resztę świata.

Dokładnie według wzoru

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 10 marca 2017 | Obszar - na Północ

Dokładnie według wzoru

Dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę; tak wykonacie (2 Mojż. 25:9).

Opisy budowy Przybytku oraz jego wyposażenia, zamieszczone w księgach Mojżeszowych, są dość ogólne. Na ich podstawie można by wykonać znacznie różniące się od siebie przedmioty, które spełniałyby podane na piśmie wymagania. Bóg jednak zażądał od Mojżesza, by sporządził namiot i przynależące do niego sprzęty „dokładnie według wzoru”. Można by wobec tego zapytać, dlaczego w Piśmie nie zostały przekazane szczegółowe opisy, może nawet z rysunkami, by wykonawcy nie musieli się dopytywać i zgadywać. Ponadto Bóg wiedział przecież, że kiedyś przedmioty te zaginą, czy też zostaną zniszczone. Na czym mieli się wzorować wykonawcy kopii z czasów perskich czy machabejskich? A przecież ich również obowiązywała instrukcja „dokładnie według wzoru”.

[12 3 4 5  >>