Niezapieczętowana księga

(187) czyli proroctwo na nieodległą przyszłość

07 styczeń 2022

Niezapieczętowana księga

Autor:
Daniel Kaleta

Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, bo czas jest bliskiObj. 22:10.

Pieczęci składało się na dawnych dokumentach, podobnie jak dzisiaj, przede wszystkim w celu ich uwierzytelnienia. Czasami jednak, na przykład w przypadku urzędowej przesyłki, testamentu czy aktu własnościowego (Jer. 32:10,14), również po to, by zapieczętowany zapis mógł zostać otwarty i przeczytany dopiero w odpowiednim czasie i przez upoważnioną osobę. Zapisy niezapieczętowane były dostępne dla każdego i w każdym czasie.

Hebrajscy prorocy w swych pismach kilka razy odwoływali się do symboliki pieczęci. Izajasz tak pisał o swoich słuchaczach: Dlatego całe to widzenie stało się dla was jak słowa zapieczętowanej księgi, którą podaje się temu, kto umie czytać, mówiąc: Przeczytaj to, proszę, na co odpowiada: Nie mogę, bo jest zapieczętowana (Izaj. 29:11). Z kolei Daniel otrzymał następujące polecenie, odnoszące się do przekazanych mu wizji: Zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę aż do czasu ostatecznego (Dan. 12:4). Oznaczało ono zapewne, że jego słowa miały pozostać niezrozumiane aż do odpowiedniego czasu, gdy będą się wypełniały.

W przeciwieństwie do Daniela Jan miał nie pieczętować swej księgi. Z pewnością również w odniesieniu do wielu jej czytelników sprawdzają się słowa Izajasza – teoretycznie potrafią oni czytać, ale ich umysły nie są zdolne do przyjęcia Bożego poselstwa przekazywanego przez proroka. Izajasz podaje też przyczynę takiego stanu rzeczy: PAN bowiem wylał na was ducha twardego snu i zamknął wasze oczy. Oczy waszych proroków i książąt, widzących, zasłonił. (...) Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swymi ustami i czci mnie swymi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie i jego bojaźń wobec mnie jest wyuczoną przez nakazy ludzi (Izaj. 29:10,13).

Na ile jednak ktoś szuka prawdziwej i serdecznej bliskości Boga i nie czci Go jedynie wargami według ludzkich nakazów i zwyczajów, na tyle Księga Objawienia, podobnie jak wszystkie inne zapisy Biblii, pozostają dla niego otwarte, czytelne i zrozumiałe. Owszem, do pojęcia Biblii potrzebna jest pewna wstępna wiedza, przydaje się też pomoc innych, niekiedy bardziej zaawansowanych czytelników oraz interpretatorów, prawdą też jest, że niektóre, choć nieliczne, zapisy pozostają trudne do zrozumienia i interpretacji, ale w gruncie rzeczy każdy człowiek, nawet najprostszy i niewykształcony, jeśli tylko z całego serca miłuje Boga i wierzy w natchnienie Pism hebrajskich proroków oraz greckojęzycznych apostołów, może nauczyć się czytać i rozumieć słowa Biblii.

Jan pozostawił słowa proroctwa swej księgi “niezapieczętowane” nie tylko po to, by były one zrozumiałe dla chętnych i szczerych czytelników, ale także dlatego, że czas spełnienia się jego przepowiedni był już wtedy, dwa tysiące lat temu, nieodległy. Niektóre jego proroctwa były aktualne jeszcze za jego życia. Miały dodawać otuchy naśladowcom Jezusa prześladowanym zarówno przez judaistyczny establishment jak i rzymskie władze. Z drugiej strony mogły wprowadzić porządek do myślenia tych, którzy spodziewali się zbyt rychłego spełnienia się obietnicy powrotu Jezusa i ustanowienia na ziemi Jego królestwa mesjańskiego. Zapewne po upadku jerozolimskiej świątyni takie oczekiwanie “końca świata” bardzo się wzmogło. Jan swoimi wizjami, podobnie jak Jezus w kazaniu na Górze Oliwnej (Mat. 24‑25), buduje strukturę oczekiwań tego, co ma się jeszcze wydarzyć, zanim nastąpi dramatyczny koniec i błogosławiony początek.

Słowa o niepieczętowaniu słów proroctwa Księgi Objawienia oraz stwierdzenie o bliskości czasu stanowią zachętę do zajmowania się jej tekstem – rozważania go i rozumienia, pocieszania się jego obietnicami i, co najważniejsze, starania się o wypełnianie zaleceń w nim przekazanych. Słyszy się czasami, że do zrozumienia Księgi Objawienia potrzebne jest specjalne wykształcenie, że można dociec jej znaczenia tylko za pośrednictwem wybitnych teologów bądź też ludzi dysponujących rzekomo bezpośrednim upoważnieniem od Boga i Jezusa do jej objaśniania. Wszystko to są fałszywe roszczenia stojące w sprzeczności z prostotą informacji przekazanej Janowi, autorowi Księgi Objawienia: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, bo czas jest bliski.


Najważniejsze pojęcia i zagadnienia

  1. Symboliczne zapieczętowanie proroctwa może oznaczać, że aż do czasu wyjaśnienia przez upoważnioną osobę lub spełnienia się nie będzie ono zrozumiałe dla czytelników.
  2. Księga Objawienia nie została zapieczętowana i jest w każdym czasie zrozumiała dla każdego, kto szczerze pragnie poznać Boże prawdy.
  3. Wizje ukazane Janowi na wyspie Patmos ukazują niezmienne i zawsze aktualne wyroki Boże, które wypełniają się w sposób ciągły za życia każdego pokolenia naśladowców Jezusa.

W następnym odcinku: Pożyteczna polaryzacja – czyli unaocznienie różnic między złymi a dobrymi postawami© | ePatmos.pl