Nie pozwalaj, żeby cię nazywano mistrzem

Przykazanie

11 czerwiec 2021

Nie pozwalaj, żeby cię nazywano mistrzem

Autor:
Daniel Kaleta

Przykazania na kazdy dzień roku

Niech też was nie nazywają mistrzami, gdyż jeden jest wasz Mistrz, ChrystusMat. 23:10.

Pragnienie wyróżniania się rozmaitymi tytułami, szatami, miejscami czy urzędami często ma swoje źródło w ambicjach i poczuciu własnej wartości niektórych uzdolnionych nauczycieli i przywódców. Domagają się oni dla siebie dodatkowego uznania ze względu na szczególne zasługi, jakie położyli dla ogółu społeczności. O ile te roszczenia są uzasadnione rzeczywistym dorobkiem, można je do pewnego stopnia zrozumieć z ludzkiego punktu widzenia. Jezus oczekuje jednak od swych naśladowców, nawet tych najbardziej uzdolnionych, pokory, skromności i świadomego działania na rzecz zrównania swojej pozycji z innymi uczestnikami tego samego „kursu mistrzowskiego”.

Najczęściej jednak skłonność do wyróżniania niektórych wybitnych myślicieli i nauczycieli nie wynika wcale z ich osobistego nastawienia, ale z podziwu i szacunku otoczenia, które niejednokrotnie słusznie docenia rolę, jaką odgrywają oni wśród naśladowców Jezusa. Każdy człowiek, który ma coś do zaoferowania innym, pragnie być doceniany. Również wśród chrześcijan wybitne jednostki powinny takie uznanie otrzymać. Ale wraz z nim pojawia się pokusa, by jednak poczuć się wyjątkowo i w jakiś sposób to uwidocznić.

Jezus nakazuje takim osobom, by nie pozwalały otoczeniu na takie ich wyróżnianie. Mają imię u Boga, a uznania ludzi niech lepiej poszukują w owocach, jakie ewentualnie przyniesie ich praca. Przeciwdziałanie tytułomanii bywa niekiedy kłopotliwe, ale trzeba je koniecznie praktykować, by „ciało” Pomazańca rzeczywiście wzrastało w jedność „człowieka doskonałego” (Efezj. 4:13).

Rabbi Jeszua Ha-Nocri – PRZYKAZANIA na każdy dzień roku (fragment),
Daniel Kaleta

refleksja na 12 czerwca, str. 170© | ePatmos.pl