Jedyny prawdziwy Bóg

14 czerwiec 2013

Jedyny prawdziwy Bóg

Autor:
Daniel Kaleta

A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga Jan 17:3.

Tak modlił się Jezus na pożegnanie z uczniami. Prosił o uwielbienie Go przygotowaną od początku chwałą po to, by jako Syn mógł uwielbić Ojca, a następnie udzielić wszystkim oddanym Mu przez Boga ludziom daru wiecznego życia. Ów żywot wieczny potrzebny jest po to, by móc poznać Ojca Jezusa – jedynego prawdziwego Boga, a także posłanego przez Niego Mesjasza, Jezusa.

Do poznania nieskończonego Boga potrzebne jest nieskończenie wiele czasu. Inaczej mówiąc, Boga nigdy nie będzie można poznać do końca. Ale im dłużej będzie ktoś żył z Nim w przyjaźni, tym lepiej Go pozna i tym mocniej będzie Go podziwiał i kochał. Taki jest sens i cel wiecznego życia.

Ojciec Jezusa jest jedynym prawdziwym Bogiem. Użycie tych dwóch przymiotników może oznaczać, że wszyscy inni bogowie są fałszywi, czyli nie są bogami. W takim prawdopodobnie sensie używa słowa „prawdziwy” apostoł Jan, gdy pisze do braci: Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. (...) On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Po czym natychmiast dodaje: Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów [bożków] (1 Jana 5:20-21). W podobnym sensie Jeremiasz, obserwując cześć oddawaną bożkom wyrabianym z drewna, kamienia i metalu, pisze o prawdziwym Bogu: Ale PAN jest prawdziwym Bogiem (Jer. 10:10).

Atrybut „prawdziwości” w odniesieniu do Boga może także oznaczać, że Ojciec Jezusa identyfikowany jest z pojęciem prawdy. To, co On mówi, zawsze jest prawdą – Słowo twoje jest prawdą (Jan 17:17; por. Psalm 119:160 i 2 Sam. 7:28). Bóg życzy sobie, by chwalono Go w prawdzie (Jan 4:23), a duch, którego udziela, jest duchem prawdy (Jan 15:26).

Jeśli słowo dane przez Boga zawsze jest prawdziwe, to wiernie dotrzymuje On zawsze swoich obietnic. Zapewne w tym sensie hebrajskie słowo emet, oznaczające prawdę, tłumaczone jest niekiedy jako wierność: Dzieła rąk Jego to wierność [hebr. emet – prawda] i sprawiedliwość (Psalm 111:7 BT). Podstawą Twego tronu sprawiedliwość i prawo; przed Tobą kroczą łaska i wierność [hebr. emet – prawda] (Psalm 89:15; por. też Psalm 91:4, 138:2; Zach. 8:8).

Poznanie prawdziwego Boga i przekonanie się o Jego wierności wymaga wiecznego życia. Jednak każdy dzień przeżyty już dzisiaj w przyjaźni z Bogiem zwiększa to poznanie. Jedyną drogą do poznania prawdziwości i wierności Boga jest Jego Syn, Jezus: Jesteśmy w tym [Bogu], który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie (1 Jana 5:20). Przychodząc do Jezusa, trafiamy do Jego Ojca. Będąc w Jezusie, jesteśmy w Bogu, gdyż Jezus jest wiernym i prawdziwym Synem, który zawsze pełni wolę Ojca.© | ePatmos.pl